Huyền không Phi Tinh
19/07/2022 - 4:04 PMThành Công 721 Lượt xem

THUẬT SỐ CỬU CUNG - KỲ MÔN ĐỘN GIÁP TRẠCH CÁT CỔ TRUYỀN

(Phiên dịch từ nguyên bản chữ Hán – Chuyên đề Trạch cát cổ truyền)

I/. Cửu tinh cát hung ca quyết:

- Nhất: Thái ất Thuỷ thần

Môn trung kiến Thái ất, tinh diệu hiệu Tham lang.

Thông dịch tiền tài chúng, hôn nhân đại cát xương;

Xuất môn vô trở trệ, tam yết kiến hiền lương.

- Nhị: Nhiếp đề Thổ thần

Viễn hành tao cơ bán, cánh địa tổn ngưu lê.

Tương sinh hựu gian khả, tương khắc kiến tai nguy.

Tử môn tịnh tương kiến, lão phụ khốc bi đề.

Cầu tài tịnh giá thú, vạn sự bất tương nghi.

Chủ ẩn nặc tàng độn, ngôn động tắc thương thân.

- Tam: Hiên viên Thuỷ thần

Xuất nhập ngộ Hiên viên, tác sự tất khiên triền.

Tương sinh tai xâm mạn, Tương khắc tất ưu tiên.

Viễn hành phùng vi tao, bạc dịch định thâu tiền.

- Tứ: Chiêu dao Mộc thần

Chiêu dao hiệu Mộc tinh, đương môn bách sự thành.

Tương khắc hành nhân trở, âm nhân khẩu thiệt nghênh.

Bạch mộng đa kinh khủng, ốc hưởng phủ tự minh.

Âm dương tiêu tức dụng, tác sự bất dung tình.

- Ngũ: Thiên phù Thổ thần

Ngũ quỷ thị Thiên phù, đương môn âm nữ mưu.

Tương khắc vô hảo sự, ngôn khách tại trình trì.

Tẩu thiên nan đắc kiến, điếu khách nhạ thành cô.

Thử tinh đương môn trị, thiết kỵ hữu tai đồ.

- Lục: Thanh long Kim thần

Môn nội kiến Thanh long, cầu tài hỷ trùng trùng.

Mỗi toại trà tửu thực, bác dịch định kiến doanh.

Tương sinh tiền tài vượng, Hưu ngôn khắc phá hình.

Tiếp quý an doanh trạch, vạn sự hỷ hoà đồng.

- Thất: Hàm trì Kim thần

Ngô tướng hiệu Hàm trì, khai môn sự bất nghi.

Tương sinh giai vô phá, tương khắc hữu tai nguy.

Thông dịch tương thâu thoát, Cầu tài không thủ quy.

Thần tiên trực diệu quyết, thường nhân yếu dữ tri.

Quân sự hư kinh thoái, phản phục nghịch phong xuy.

- Bát: Thái âm Thổ thần

Khai môn kiến Thái âm, bách hoạ bất năng xâm.

Phương hành lục thất lý, tri giao hữu mịch tầm.

Diệu pháp lao thu thủ, hồi quân dẫn mã tiền.

Hữu Phục binh Triệt lộ, thận bất khả khinh hành.

- Cửu: Thiên ất Hoả thần

Khai môn Thiên ất tinh, tương sinh bách sự thành.

Động dụng giai hoà thuận, trà tửu tự tương nghênh.

Cầu hôn hành giá thú, tương hội tự thiên thành.

Xuất quân giao binh trận, nhất kiến định thắng danh.

* “Cửu tinh phi cung đoán lệ”:

Thái âm tuy danh hung ác tinh, Binh vong tướng bại chí ưu kinh.

Trát trại an doanh tu đại kỵ, Thương phùng cát diệu chuyển hung tinh.

Thanh long lâm xứ lợi cầu tài, Xuất nhập phùng chi sự tất hài.

Bố trận hành binh bách thắng cát, Tu doanh giá thú phúc thọ lai.

Thái ất bản thị Thuỷ chi tinh, Xuất nhập vô trở phong quang hành.

Nhược ngộ âm nhân vưu đại cát, Hành binh bách sự tận hoan hân.

Thiên ất thiên nghi kiến Quý nhân, Dụng sự cầu mưu tổng toại tâm.

Cánh xuất thử phương vô sở lự, Thân danh tất định đắc thiên ân.

Chiêu dao như ngộ nhập trung cung, Tri giả tướng quân mạc giao phùng.

Vô luận vương hầu dữ tể tướng, Đồ lao tâm lực tất thành công.

Thiên phù phương thượng khủng tao truân, Tỵ kỵ thử cung đại bất ninh.

Thảng năng dụng lực nhương thù quá, Bất nhiên Ngũ quỷ bất dung tình.

Hiên viên ngộ trước tối gian nan, Bách sự mưu vi phùng thương tàn.

Xuất nhập định đương phòng hữu Hoả, Ám tổn minh thương định bất hoàn.

Hàm trì ác sát hung thần tuỳ, Xà hổ trùng trùng tao khốn vi.

Thử phương viễn cận nghi xuyên tỉnh, Kỳ tha dụng sự khủng thương bi.

Nhiếp đề phương thượng chủ đa ai, Cước thối đa ưu khảm khả tai.

Nhược hành thử lộ định vô cát, Binh gia thiết kỵ khứ nan lai.

“Cửu tinh cát hung sở nghi”:

Thái ất phàm vi bách sự thông, Nhiếp đề đáo xứ tiện vi hung.

Chiêu dao xuất nhập đa phong vũ, Hiên viên đẩu ẩu huyết quang phùng.

Hàm trì lâm xứ đa quan sự, Đại âm thủ dụng ám tài sung.

Thiên phù xạ lạp đả vi cát, Thanh long tài hỷ lưỡng trùng trùng.

Thiên ất sở cầu bách sự toại, Cửu tinh cát hung diệu vô cùng.

II/. “Bát môn cát hung ca quyết”:

- Nhất: Hưu môn Thuỷ thần Tham lang

Cầu công ngọ tư ngộ Hưu môn, Cầu tài tam yết Quý nhân khâm.

Dục tốc đồng hành cát tương trợ, Xuất nhập giá thú ngũ phúc lâm.

Hưu môn dĩ kiến bách bàn thực, Xuất nhập kinh hành đắc thế cường.

Phàm cầu Hưu môn môn kiến lộ, Cánh phùng cát lợi hợp trung trường.

- Nhị: Sinh môn Thổ thần Tả phụ

Phàm nhân xuất nhập ngộ Sinh môn, cát diệu lâm chi vạn sự thành.

Nhược hữu hung thần tương cách bỏ, Cầu tài sở đắc lợi xứng tâm.

Sinh môn dĩ kiến hảo kinh doanh, Bách sự lưu thông đắc xứng tình.

Thử môn xuất nhập phùng hoan hỷ, Tu cầu kinh doanh hỷ khí sinh.

- Tam: Thương môn Mộc thần Lộc tồn

Xuất nhập cầu tài như ngộ Thương, Cánh phùng cát diệu diệc nan đương.

Tấn tiền nhân nhạ đông bệnh hoạ, Tự thân tu phòng hữu tai ương.

Thương môn vãng vãng thị phi truyền, Nhược xuất môn lai hữu hoạ khiên.

Thái bộ xứng tâm tuy thị hảo, Kỳ dư bất đắc bất ưu tiên.

- Tứ: Đỗ môn Mộc thần Văn khúc

Đỗ môn công dụng không thi hành, Diệc kiến môn trung hữu cát tinh.

Trà tửu tự nhiên lưu khách trú, Hân hoan bách sự hỷ tương thành.

Đỗ môn tằng kiến hảo kinh doanh, Xuất nhập tòng lai vị xứng tình.

Nhược nhiên đào độn như tỵ nan, Tức thị nguyên mộc dã bất thành.

- Ngũ: Cảnh môn Hoả thần Liêm trinh

Viễn hành xuất nhập Cảnh môn trung, Vô khắc vô sinh bán cát hung.

Nhược trị tinh thần phương vị ác, Tâm đầu tác sự diệc nan thông.

Cảnh môn xuất nhập thả nghi lương, Ngoạn thưởng hỷ trung đệ nhất cường.

Thái lạp bộ ngư nhân thiểu đắc, Vô ưu vô hỷ kiến an khang.

- Lục: Tử môn Thổ thần Cự môn

Tam yết cầu mưu nhập Tử môn, Cát thần khắc bác bất kham luận.

Nhược bất tự thân tác hoành sự, Kỳ nhân tất định kiến thương ngân.

Tử môn bất khả đông tây khứ, Đại để vi danh sự mạc ngôn.

Tử thương cầu ai vi bất lợi, Thánh nhân chẩm khẳng giáo hồ truyền.

- Thất: Kinh môn Kim thần Phá quân

Tầm cầu tẩu thất xuất Kinh môn, Đào nhân tài vật tận đô tồn.

Cánh đắc cát tinh biến hình khắc, Tại thất đào nhân tự thất hồn,

Kinh môn nhất định hữu hư kinh, Xuất nhập như phùng bách bất thành.

Bách bàn mỹ sự hưu cánh thuyết, Vãng vãng cư gia bất xứng tình.

- Bát: Khai môn Kim thần Vũ khúc

Khai môn xuất nhập tối vi lương, Vạn sự hanh thông đại cát xương.

Xuất nhập cầu tài định kiến hỷ, Bát phương can sự nhất tề cường.

Cầu tài xuất nhập ngộ Khai môn, Tự hữu hân hân bách sự thành.

Cánh trị cát tinh đương vị chiếu, Tương phùng tửu thực tiếu hân hân.

* “Bát môn sở nghi”:

Hưu môn nghi xuất quý nhân lưu, Đỗ môn tàng thân khả miễn ưu.

Cảnh môn cầu tài đa hoạch lợi, Thương môn tác trái tất đắc thu.

Sinh môn giá thú viễn hành cát, Kinh môn ngộ hỷ vị tất chu.

Tử môn bộ tróc tịnh ngư lạp, Khai môn thuận lợi tiện cửu châu.

* “Bát môn hội Cửu tinh đoán quyết”:

Hưu môn nhược hoạch ngộ Thanh long, Phàm sự mưu vi tận hanh thông,

Kiếm lợi cầu tài điển bách bội, Xuất quân bài trận định tiên phong.

Hưu môn Thái ất bách sự hưng, Tương tranh chiến đấu vượng hùng binh,

Khởi doanh lập trại chung tu thắng, Kiến quý tam quan hỷ tương phùng.

Hưu môn nhược ngộ Thiên ất tinh, Xuất nhập cầu tài đại khoái hanh,

Đa ngộ quý nhân liên ưu hỷ, Phùng nghênh tửu thực đắc nhân khâm.

Sinh môn tối hỷ kiến Thanh long, Yết quý mưu vy bách sự thông.

Kinh thương định hoạch thiên bội lợi, Xuất nhập vô ưu triển tiếu dung.

Sinh môn Thái ất phúc đức đa, Sở cầu xưng ý nhậm trương la,

Kiếm lợi cầu tài kỳ bách bội, Xuất nhập hành quân vô trệ cách.

Sinh môn nhược ngộ Thiên ất tinh, Xuất nhập định vô tranh đấu nghênh,

Bố trận bài binh giai đắc thắng, Vạn sự tòng tâm đại hanh thông.

Khai môn nhược đắc ngộ Thanh long, Kiếm lợi trùng phùng đắc dụ phong.

Yết quý tam quan đa kiến ái, Cầu mưu xuất nhập định vô không.

Khai môn nhược hợp thái ất tinh, duy thì kiếp trại hảo thâu dinh.

xuất chiến hành binh vô bất thắng, chỉ hữu khai môn dụng an ninh.

Khai môn như ngộ Thiên ất tinh. Xuất quân hành trận mạc hoài sai.

Cầu vọng kinh doanh đa đắc lợi, Tam quan thiên đắc Quý nhân phù.

Bát môn cát hung tuỳ sự hành, Bất chỉ Sinh Hưu dữ Khai môn,

Tiết khí nhược bài thập can thượng, Tất tâm tường cứu tự phân minh.

 st


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Huyền không Phi Tinh
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/