Văn Hóa_Tín Ngưỡng
12/02/2022 - 6:32 PMLê Công 344 Lượt xem

CÚNG PHÓNG SINH (Hán Việt) 

Nam mô A Di đà Phật. Đệ tử…Pháp danh…chí thành cung thỉnh chư Phật, các Đại Bồ tát, chư Hiền Thánh tăng, 8 bộ Trời Rồng, các Thánh hộ Giới, Thiện thần Từ bi gia hộ, chứng minh chứng giám. Hôm nay là ngày… Đệ tử Tín chủ… Đại vì  tiến lễ… thành tâm phóng sinh… (Chúng sinh bay ở không, sống ở dưới nước…). Hôm nay Đệ tử Trai chủ phát tâm Bồ đề mà các Hữu tình Chúng sinh mà được tự do, thoát khỏi cái chết.

ooo

Chiên đàn Hải ngạn – Lô nhiệt Minh hương

Da du tử mẫu lưỡng vô ương – Hỏa nội đắc Thanh lương

 Chí tâm kim tương – Nhất chú biến Thập phương.

       Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Thiết dĩ: Địa thủy phong hỏa hợp Âm dương nhi Tịnh lập, tinh chiên uế ô trọc, phàm tình dĩ nhàn cư; Phiền não ưu thâm, Ái tắng nghiệp trọng; mỗi bị tứ xà tiên bưcd, hữu vị nhị thử xâm lăng, Ngũ cái vị trừ, Bát cấu nan khứ. Cố bằng Pháp thủy nhi địch đãng; nhất thiết hôn nghiệp, mật tạ Chân ngôn nhi quyên trừ vạn ban uế trọc. Giáo hữu Sái tịnh Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

000

Khể thủ quy y Tô tất đế – Đầu diện đỉnh lễ Thất câu chi

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề – Duy nguyện Từ bi thùy gia hộ.

Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti Nam – Tat đi da tha:

        Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 biến)

(Nam mô Tát đá nẫm Tam miểu, Tam Bồ đà, Câu chi nẫm Đát điệt tha:

Úm. Triết lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

000

Dương chi Tịnh thủy biến sái Tam thiên

Tính Không, Bát đức lợi Nhân Thiên – Pháp giới Quảng tăng Duyên

Diệt tội, Tiêu khiên, Hỏa diệm hóa Hồng liên.

        Nam mô Thanh lương Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)

000

Thiết dĩ: Đàn diên khiết tịnh bằng Pháp thủy dĩ quyên trừ, Pháp tịch trang nghiêm tạ Danh hương nhi tất đạt. Cẩn phần nhất chú biến mãn Thập phương. Giáo hữu Nhiên hương Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

 ooo

Giới hương, Định hương dữ Tuệ hương – Giải thoát, Giải thoát Tri kiến hương

Quang minh Vân đài biến Pháp giới – Cúng dàng Phóng sinh chủ giả tiền.

Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Thiết dĩ: Tam giới thăng trầm, Tứ sinh đãng đãng, hoặc xứ Diêm ma la giới, hoặc cư Nại hà dà trung, vĩnh thụ ba tra, trường oanh khổ sở, cam tương bất kiến, dị phục nan phùng; cái duyên Bất thiện chi Nhân, toại chiêu Thấp ác chi Báo. Kim nhật tài ly Địa ngục, hoán tố súc hình như thử chuyển sinh thậm khả ai lân. Kim nhật Trai chủ… bạt độ tiến điệu Chân linh… niệm cập Nhữ đẳng Chúng sinh ngư điểu (cầm) vi thục Nhữ mệnh phóng quy Sơn thủy, nhậm ý ngao du. Kim đương lai phó Đạo tràng, lĩnh chiêm Tế độ. Giáo hữu Triệu thỉnh, cẩn đương phúng tụng.

Dĩ thử Chân ngôn thân triệu thỉnh – Trực phù Sứ giả nguyện văn tri.

Trượng thừa Tam bảo lực gia trì – Thử nhật kim thời lai Pháp hội.

000

TRIỆU THỈNH ĐA RA NI:

         Nam mô Bu pu Tê ri Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 lần)

(Nam mô Bộ bộ đế lỵ Già ly đá lỵ đát đá nga đá Da)

000

Tín chủ… kiền thành phủng hương bái thỉnh. (Tín chủ dâng hương cầu, cử tán)

Giới định Chân hương phần khởi xung Thiên thượng.

Nhất niệm kiền thành nhiệt tại Kim lô phóng.

Khoảnh khắc nhân uân tức biến mãn Thập phương

Tích nhật gia du miễn nạn tiêu Tai chướng.

      Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

000

Hương hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chủ mệnh Quỷ vương bổ liệp Thần chúng chi thừa Phật lực, hàm đồ Quang minh.

Duy nguyện: Trượng tư tiến bạt, Tế độ siêu sinh, giáng phó Đạo tràng thụ tư Cúng dàng. Hương hoa thỉnh. (3 lần)

Tam thỉnh Chủ giả giáng Đạo tràng – Thụ thử hương hoa quả cúng dàng.

Bất xả uy quang tác chứng minh – Bất xả uy quang tác chứng minh.

        Nam mô Vân lai tập Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

000

Thiết dĩ: Nhất Đại Nhân duyên, thiết kỵ vô phong khởi lãng, Tam thừa Giáo pháp, hà phương tiếp vật lợi sinh. Khai Phương tiện chi Môn, Quảng Tam giới Từ bi chi Lộ. Hoặc hiện Tâm đăng khai ám muội, hoặc thùy Pháp vũ nhuận tiêu khô; năng linh Đại địa biến Hoàng kim, giải sử Chúng sinh thành Chính giác.

Thiết niệm: Hắc mô khưu dẫn hạng bội viên quang, nghị tử văn trùng hung đề vạn tự.  Điểu tước cưu bột bất khuy thất hiệu chi Danh; quy miết xà tinh tận hữu Lục căn chi Phận. Thập thiên Thiên tử bản thị ngư thân, ngũ bách Thánh tăng tằng vi Lộc chúng. Phong nghị hữu Quân thần chi Nghĩa, hổ báo cụ phụ tử chi Nhân. Loa sư du giải hộ Kinh, cù dục Thượng tri niệm Phật. Sở dĩ Kinh vân: Nhất thiết Chúng sinh giai hữu Phật tính. Kim tắc hạnh đạt Thắng hội, tự thuyết Nhân duyên, đối Tam bảo tiền, quy mệnh đỉnh lễ.

ooo

Nhữ đẳng Hữu tình Túc nghiệp đa – Trí sử kim triêu tao Võng la,

Hạnh ngộ Thiện duyên Công đức lực – Quy y Tam bảo Tội tiêu ma.

ooo

  Úm. Địa rị nhật rị. Sa bà ha. (3 lần)

ooo

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. ( 3 lần )

Quy y Phật lưỡng Túc tôn, Quy y Pháp ly Dục tôn, Quy y Tăng chúng Trung tôn

Quy y Phật bất đọa Địa ngục, Quy y Pháp bất đọa Ngạ quỷ,

Quy y Tăng bất đọa Súc sinh. ( 3 lần )

Quy y Phật kính, Quy y Pháp kính, Quy y Tăng kính. (3 lần)

ooo

        Nhữ đẳng quy y Tam bảo dĩ kính, kính vị Nhữ đẳng thụ Tam tụ Bồ đề Đại giới: Đệ nhất nhiếp luật Nghi giới, phát quảng đại Bồ đề tâm, thệ đoạn nhất thiết ác. Đệ nhị nhiếp nhiếp Thiện Pháp giới phát quảng đại Bồ đề tâm, thệ tu hành nhất thiết Thiện. Đệ tam nhiêu ích Hữu tình giới phát quảng đại Bồ đề tâm, thệ cứu độ nhất thiết Chúng sinh. Thử Tam tụ Đại giới nãi Thập phương Bà già phạm nhất lộ Niết bàn môn. Quy y, thụ Giới dĩ kính, Ngã kim như thị nhi phó thụ Nhữ đương như thị dĩ phụng trì. Kính vị Nhữ đẳng sở hữu tòng tiền Tam nghiệp, Bách phi, Thập ác, Ngũ nghịch, nhất thiết Tội chướng, kim đương Sám hối, nguyện tội tiêu diệt.

Chúng sinh sở tạo chư Ác nghiệp – Giai do vô thủy Tham, Sân, Si

Tòng Thân, Ngữ, Ý chi sở sinh – Nhất thiết Chúng sinh giai Sám hối.

Nam mô Cầu Sám hối Bồ tát. (3 lần)

ooo

Thượng lai ký vị Nhữ đẳng Sám hối Tội chướng dĩ kính, Thanh tịnh thân điền, kính vị  Nhữ đẳng quảng phát Tứ hoằng Thệ nguyện:

Chúng sinh vô biên thệ nguyện Độ – Phiền não vô tận thệ nguyện Đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện Học – Phật đạo Vô thượng thệ nguyện Thành.

Tự tính Chúng sinh thệ nguyện Độ – Tự tính Phiền não thệ nguyện Đoạn

Tự tính Pháp môn thệ nguyện Học – Tự tính Phật đạo thệ nguyện Thành.

ooo

        Thượng lai ký vị Nhữ đẳng xưng dương, phát nguyện dĩ kính, kính vị  Nhữ đẳng xưng  tụng Thất bảo Như lai danh hiệu. Lục Ba la mật cập Tứ Thánh đế, Thậm nhị Nhân duyên đẳng Pháp. Trượng tư Công đức đắc toại Siêu sinh, khả dĩ chí tâm đế thính, chí tâm thính thụ.

ooo

Nam mô Phật đà gia. Nam mô Đạt ma gia. Nam mô Tăng già gia.

Nam mô Đa bảo Như lai. Nam mô Bảo thắng Như lai.

Nam mô Diệu sắc Thân Như lai.

Nam mô Quảng Bác thân Như lai. Nam mô Lý Phố úy Như lai.

Nam mô Cam Lộ vương Như lai. Nam mô A di đà Như lai.

ooo

Nam mô Bố thí Ba la mật. Nam mô Trì giới Ba la mật.

Nam mô Nhẫn nhục Ba la mật. Nam mô Tinh tiến Ba la mật.

Nam mô Thiền định Ba la mật. Nam mô Trí tuệ Ba la mật.

ooo

Khổ Thánh đế, Tập Thánh đế, Diệt Thánh đế, Đạo Thánh đế. Vô minh duyên Hành, Hành duyên Thức, Thức duyên Danh sắc, Danh sắc duyên Lục nhập, Lục nhập duyên Xúc, Xúc duyên thụ, Thụ duyên Ái, Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sinh, Sinh duyên Lão tử; thử nãi Nhân duyên sinh Tướng. Vô minh diệt tắc Hành diệt, Hành diệt tắc Thức diệt, Thức diệt tắc Danh sắc diệt, Danh sắc diệt tắc Lục nhập diệt, Lục nhập diệt tắc Xúc diệt, Xúc diệt tắc Thụ diệt. Thụ diệt tắc Ái diệt, Ái diệt tắc thủ Diệt. Thủ diệt tắc Hữu diệt, Hữu diệt tắc Sinh diệt, Sinh diệt tắc Lão tử diệt, ; thử nãi Nhân duyên sinh Tướng.

Kim tắc Đàn diên chỉnh túc, Pháp sự Phu trần, trạch ký tiếp ư Chúng sinh, cúng tiên trình ư Chủ giả. Linh quan Thần chúng, Pháp giới Hữu tình nhất thiết hàm linh chiêm y Bí ngữ, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa, tất giai báo mãn. Như lai giáo hữu Biến thực cập Cam lộ Chân ngôn, ngưỡng bằng Đại chúng đồng thanh phúng tụng.

ooo

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta – A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra. Hum. (3 lần).

 (Nam mô Tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế, Úm. Tam bạt la tam bạt la hồng)

ooo

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:

Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da – Tat da tha:

                 Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha.  (3 lần).

(Nam mô Tô rô bà da, đát tha nga đá gia.

Ðát điệt tha, Úm. Tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha)

ooo

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:

           Ôm. Ga ga na – Sam ba va – Va di ra. Hôt. (3 lần)

            Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Thần quang thiểm điện, bất cảm cữu lưu, kim hữu Điệp văn, cẩn đương tuyên độc.(Mật đảo – Tuyên sớ)

Thượng lai Công văn dĩ cụ, đối vị phu tuyên, lượng mộc uy quang phủ thùy thái nạp. Sở hữu Kim ngân Tài mã phụng Tổng Linh quan dụng bằng Hỏa hóa. (Hóa sớ)

ooo

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH:

Quán Tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la Mật đa thời chiếu kiến Ngũ uẩn giai Không – độ nhất thiết Khổ ách. Xá lợi tử! Sắc bất dị Không – Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc; Thụ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.     Xá lợi tử! Thị chư Pháp – Không tướng; bất Sinh – bất Diệt, bất Cấu – bất Tịnh, bất Tăng – bất Giảm. Thị cố Không trung vô Sắc; vô Thụ, Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn giới nãi chí vô Ý thức giới; vô Vô minh diệc vô Vô minh tận nãi chí vô Lão, Tử diệc vô Lão, Tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí diệc vô Đắc dĩ vô Sở đắc cố.

Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la Mật đa cố, Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo, mộng tưởng; cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la Mật đa cố đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la Mật đa thị Đại Thần chú, thị Đại Minh chú, thị Vô Thượng chú, thị Vô Đẳng đẳng chú; năng trừ nhất thiết Khổ, Chân thực bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la Mật đa chú; tức thuyết chú viết:

       Ga tê Ga tê – Pa ra Ga tê – Pa ra Sam Ga tê – Bô đi. Sva ha. (3 lần)

(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề, Sa bà ha)

ooo

A Di đà Phật thân Kim sắc – Tướng hảo Quang minh Vô đẳng Luân

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di – Cám mục trừng thanh tứ Đại hải

Quang trung hóa Phật vô số ức – Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên

Tứ thập bát nguyện độ Chúng sinh – Cửu phẩm Hàm linh đăng bỉ ngạn.

ooo

         Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Tam thập lục vạn ức

Nhất thập nhất vạn Cửu thiên ngũ bách Đồng danh đồng hiệu

Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di đà Phật. (3 lần)

            Nam mô A Di đà Phật. (3 tràng)

          Nam mô Quán thế Âm Bồ tát. (10 lần)

        Nam mô Ðại Thế chí Bồ tát. (10 lần)

         Nam mô Ðịa Tạng vương Bồ tát. (10 lần)

           Nam mô Thanh tịnh Ðại Hải chúng Bồ tát. (10 lần)

ooo

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG THẦN CHÚ:

Nam mô Rat na tra da da. Nam mô Ba ga va tê Sac đa Mu na dê

Ta tha ga ta da A rha tê – Sam dac Sam But đa da.

Ôm. Va di ra Krôt đa – Ma ha Pra gni – Sva ba va Hê Ma ni – Vit Hê Vi ma na sê

Ôm. Krờ sna Uc chu sma – Krôt đa Hum – Hum Hum Phat Phat – Phat Phat   

      Phat. Sva ha. Phờ rum Phờ rum. (7 lần)

 (Úm, Bút quát hốt lốt, Ma ha bát ra ngân na, ngái vẫn trấp vẫn, hê ma ni, vĩ hiệt vĩ ma na thê. Úm, Chước cấp na, Ô thâm một hốt lốt, Hùm Hùm Hùm, Phấn Phấn Phấn Phấn Phấn, tóa ha)

ooo

Nhữ đẳng phi tiềm Túc nghiệp đa – Trí thử kim sinh tạo võng la

Ngã kim phóng Nhữ du du khứ – Nguyện kỳ Tín chủ Phúc hà sa

          Nam mô Phóng Sinh vương Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Phóng sinh công đức thù thắng hạnh – Vô biên thắng phúc giai hồi hướng

Phổ nguyện Pháp giới chư Chúng sinh – Tốc vãng Vô lượng Quang Phật sát

Hộ thượng Lương duyên Tam thế phật – Văn thù, Phổ hiền, Quán Tự tại

Nguyện dĩ thử Công đức – Phổ cập ư nhất thiết

    Ngã đẳng dữ Chúng sinh – Giai cộng thành Phật đạo.

ooo

Thượng lai Phóng sinh Công đức, vô lượng Lương nhân khể thủ, Hòa nam Tam tôn Thánh chúng.

ooo

 HẾT 

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Thành Công

0919.168.366

Lê Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Tử vi
Chứng khoán Việt Nam
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Kinh Dịch
Thước lỗ Ban
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: 45 Muong An Kim Hai, To 1, Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919168366 - Email: nhadatleluongcong@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/