Văn Hóa_Tín Ngưỡng
07/03/2024 - 12:14 PMLê Công 197 Lượt xem

 Bố-cái đại-vương ( CÁC BẬC ANH KIỆT NƯỚC NAM )

Về thời nội-thuộc nhà Đường ở quận Đường-lâm, (bây giờ là làng Cam-lâm thuộc huyện Phúc-thọ, Sơn-tây), có ông Phùng - Hưng, nguyên đời đời được tập phong làm Tù-trưởng châu ấy (tức là quan-lang).

Nhà ông Phùng-Hưng giầu có quyền hành nhất vùng ấy, lại có sức khỏe lạ thường, có thể đấm chết hồ, đấy ngã trâu. Em tên là Phùng-Hãi, cũng có sức khỏe đội nồi nghìn cân, đi hơn 10 dặm. Các người rợ đâu đâu cũng phục nhà ông ấy.

Trong năm Trinh-nguyên nhà Đường (791), nước Nam có đám loạn-quân khởi biến. Hai anh em ông Phùng-Hưng nhân dịp ấy, mới đem quân đi dẹp loạn các nơi lán-ấp, di đến dậu đẹp tan đến đấy.

Ông ấy dắc chỉ rồi, đồi tên gọi là Cự-Lão, Tự xưng là Đô-quân. Em thì đòi tên là Cự-Lực, tự xưng là Đô-bảo. Nhân dùng mẹo của bộ-tường tên là Đô anh-Luân, đem quản tràn ra các châu quận, người theo về càng ngày càng nhiều, có ý muốn đến phá phủ Đô-hộ.

Quan Đô-hộ bấy giờ là Cao-chinh-Bình, đem quân di đánh bị thua, rồi lo lắng thành bệnh mà chết. Ông Phùng-Hưng mới chiếm giữ phủ-thành, tự coi việc Đô-hộ, được 7 năm thì mất.

Chúng muỗn lập em là Hãi lên nối ngôi, nhưng trong bọn bày-lòi có người đầu-mục tên là Bồ-phá-Lặc, có sức khỏe đạp đồ núi, nhắc nồi vạc, người ấy nhất định không nghe, mới lập con ông Hưng tên là An lên nối nghiệp, mà đem quân ra cự nhau với Phùng-Hãi. Hãi chịu thua, Bồ-phá-Lặc bắt đày ra ở đõng Chu-nhan.

An được lập rồi, tôn vua cha gọi là Bố-cải đại-vương (tục bấy giờ gọi cha là Bố, gọi mẹ là Cái). Được hai năm, vua Đức-tôn nhà Đường sai Triệu-Xương sang làm Đô-hộ Triệu-Xương sai sử đến dụ hàng, An chịu hàng, cơ nghiệp họ Phùng mới đồ.

Khi trước ông Phùng-Hưng mới mất, thường có hiển linh ở trong dân thôn, hiện hình ra nghìn xe, muỗn ngựa, bay ở trên các mái nhà, cùng là trên ngọn cây co-thụ, tròng tựa hồ đâm mây ngũ-sắc. Lại có tiếng đàn sáo bát âm ở trên không, và tiếng quát tháo. Lại thấp thoáng trông thấy cả cờ, tàn, võng, lọng.

Phàm trong làng có việc gì mừng hay sợ, tất báo mộng trước cho các người hào-trưởng. Dân gian thấy lắm sự hiền linh, mới lập miếu ở mé tây phủ Đô-hộ để thờ. Dân có việc cầu đảo, thường ứng nghiệm lắm.

Đến thời Ngô-chủ Quyền, có giặc Bắc sang xâm. Ngô-chủ năm mơ thẩy một ông cụ đầu bạc phơ phơ, áo mũ tề chỉnh, tự xưng là Phùng Hưng và nói rằng :" Tôi xin lĩnh một muôn thần-binh. Phục sẵn ở chỗ hiểm yếu, ông nên tiền bình mã đánh giặc đi, đã có tôi giúp, không cân phải lo" Đến lúc Ngô-chủ đánh nhau với Hoàng-Tháo Ở sông Bạch Đằng, quả nhiên nghe trên không có tiếng xe ngựa ầm ầm. Ngô-chủ phá được quân Nam-Hán trở về, sai sửa sang đình miếu chô hoa mỹ rồi dùng lễ thái lao đến tạ ơn

 Từ bấy giờ triều nào cũng có phong tặng, phong làm & Phu-hựu chương-tin sùng-nghĩa đại-vương "

 NAM HẢI DỊ NHÂN LIỆT TRUYỆN


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0369168366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/