Văn Hóa_Tín Ngưỡng
12/02/2022 - 6:35 PMLê Công 923 Lượt xem

 KHOA CÚNG THÍ THỰC CÚNG CHÚNG SINH (Hán Việt)

Nam mô Đại thánh Khải giáo A Nan đà Tôn giả tiếp dẫn Chúng sinh Đông Tây Nam Bắc, Tứ duy Thượng hạ, Nam nữ Thập loại Đẳng chúng Cô hồn đồng lai thụ Cam lộ vị(3 lần).

ooo

Chiên đàn hải ngạn – Lô nhiệt Minh hương – Da du tử mẫu lưỡng vô ương

Hỏa nội đắc Thanh lương – Chí tâm kim tương – Nhất chú biến Thập phương

   Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát(3 lần)

ooo

Hương hoa thỉnh! Nhất tâm phụng thỉnh: Pháp giới Lục đạo, Thập loại Cô hồn Diệm nhiên Đại sĩ sở thống lĩnh giả Bệ lệ Đa chúng trần sa chủng loại y thảo thụ mộc, Si mỵ võng lượng trệ phách u hồn, tự tha tiên vong, gia thân Quyến thuộc Đẳng chúng.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thủ hộ Quốc giới, tiền Vương hậu Bá, Anh hùng Tướng soái, Văn thần Tể phụ chi lưu; Trận vong binh tốt, Đồng bào tử nạn chi lưu; Văn nhân Cử tử, Ty y Thích tử, Huyền môn Đạo sĩ chi lưu; Khinh bạc Tam bảo, Sân ngoan bội nghịch chi lưu; Phụ tài khiếm mạng, Huyết hồ sản nạn, Nô tì kết sử chi lưu; Manh mung Ấm á, Thương vong Hoạnh tử chi lưu; Tha hương Khách lữ, Ly hương Khách địa chi lưu; Giang hà Thủy nịch, Biên địa Tà kiến, Ngục tù Trí mạng chi lưu; Quần thoa Phụ nữ chi lưu, Phó hỏa Đầu nhai chi lưu; phả cập Cô hồn Chúng sinh chư Đẳng chúng.

Duy nguyện: Thừa Tam bảo chi Diệu lực, Trượng bí mật chi Chân ngôn, Thử nhật (dạ) kim thời lai lâm Pháp hội. Hương hoa thỉnh.

ooo

 (Nếu cúng thí thực Mông sơn thì bắt đầu là niệm chú Tịnh Pháp giới, Tam nghiệp xong tiếp từ đây và các đoạn kệ)

ooo

Mãnh hỏa Diệm diệm chiếu thiết thành – Thiết thành lý diện nhiệt Cô hồn

Cô hồn nhược yếu sinh Tịnh độ – Thính Tịnh Hoa nghiêm Tứ cú kinh

Nhược nhân dục liễu tri – Tam Thế nhất thiết Phật

Ứng Quán Pháp giới tính – Nhất thiết duy Tâm tạo.

ooo

PHÁ ĐỊA NGỤC CHÂN NGÔN:

ÔmĐa ra tê daSva ha(3 lần).

 (Úm. Dà ra đế da. Sa bà ha)

ooo

PHỔ TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN:

Nam mô Bu pu Tê ri Ca ri Ta ri – Ta ta ga ta da(3 lần).

 (Nam mô Bộ bộ đế rị dà rị đa ri đát tha nga đa da)

GIẢI OAN CẮT KẾT CHÂN NGÔN:

Ôm. Sam Đa ra da đa. Sva ha(3 lần).

(Úm. Tam đà ra dà đà. Sa bà ha.)

ooo

(8 câu sau đây tụng 3 lần)

Nam mô Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm Kinh.

Nam mô Thường trụ Thập phương Phật

Nam mô Thường trụ Thập phương Pháp

Nam mô Thường trụ Thập phương Tăng

Nam mô Bản sư Thích ca Mâu ni Phật

Nam mô Đại bi Quán Thế âm Bồ tát

Nam mô Minh dương cứu khổ Địa Tạng vương Bồ tát

Nam mô Khải giáo A Nan đà Tôn giả.

ooo

QUI Y TAM BẢO:

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. Quy y Phật lưỡng Túc tôn, Quy y Pháp Ly dục tôn, Quy y Tăng chúng Trung tôn. Quy y Phật bất lạc Địa ngục; Quy y Pháp bất lạc Ngạ quỷ; Quy y Tăng bất lạc Súc sinh. Quy y Phật kính, Quy y Pháp kính, Quy y Tăng kính.

ooo

Phật tử tạo tích chư Ác nghiệp, giai do vô thủy Tham, Sân, Si;

Tòng Thân, Ngữ, Ý chi sở sinh – Nhất thiết Phật tử giai Sám hối.

ooo

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ – Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học – Phật đạo Vô thượng thệ nguyện thành

Tự tính Chúng sinh thệ nguyện độ – Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn,

Tự tính pháp môn thệ nguyện học – Tự tính phật đạo thệ nguyện thành.

ooo

QUÁN ÂM BỒ TÁT DIỆT CHƯỚNG CHÂN NGÔN:

Ôm. A rô La rkê. Sva ha(3 lần).

 (Úm. A rô lặc kế. Sa bà ha)

ooo

ĐỊA TẠNG DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN:

ÔmBa ra Ma la Đa man. Sva ha(3 lần).

 (Úm. Bát la mạt lân đà nãnh sa bà ha)

KHAI YẾT HẦU CHÂN NGÔN:

Ôm. Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri, Ta tha ga ta da(3 lần).

 (Úm. Bộ bộ đế rị, già đa rị, đát đá nga đá gia)

ooo

TAM MUỘI DA GIỚI CHÂN NGÔN:                

 Ôm. Sam ma đi Da tat va Phat(3 lần).

 (Úm. Tam muội da tát thùy phạm)

ooo

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta – A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra. Hum. (3 lần).

 (Nam mô Tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế, Úm. Tam bạt la tam bạt la hồng)

ooo

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:

Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da – Tat da tha:

          Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha.  (3 lần).

(Nam mô Tô rô bà da, đát tha nga đá gia.

Ðát điệt tha, Úm. Tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha)

ooo

NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN:

Ôm. Vam vam Vam vam Vam.  (3 lần).

 (Úm. Tông tông, tông tông, tông)

ooo

NHŨ HẢI CHÂN NGÔN:

Nam ma Sam man ta But đa Nam. Ôm. Vam(3 lần).

       (Nam mô tam mãn đà một đà nẫm Úm. Tông)

ooo

Nam mô Phật đà gia. Nam mô Đạt ma gia. Nam mô Tăng già gia.

Nam mô Đa bảo Như lai. Nam mô Bảo thắng Như lai.

Nam mô Diệu sắc Thân Như lai. Nam mô Quảng Bác thân Như lai.

Nam mô Lý Phố úy Như lai. Nam mô Cam Lộ vương Như lai.

Nam mô A di đà Như lai.

ooo

Thần chú gia trì Tịnh pháp thực, phổ thí Pháp giới chư Chúng sinh

Nguyện giai báo mãn xả xan tham – Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ

Qui y Tam bảo, phát Bồ đề – Cứu cánh đắc thành Vô Thượng đạo

Công đức vô biên tận Vị lai – Nhất thiết Cô hồn đồng Pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử chúng – Ngã kim thí Nhữ cúng

Thử thực biến Thập phương – Nhất thiết Phật tử cộng.

Nguyện dĩ thử Công đức – Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ Chúng sinh – Giai cộng thành Phật đạo.

ooo

 

THÍ THỰC VÔ GIÁ CHÂN NGÔN:

Ôm. Muc lu cran. Sva ha(3 lần).

(Úm. mục lực lăng. Sa bà ha)

ooo

PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:

ÔmGa ga na Sam ba va – Va di ra Hột. (3 lần).

(Úm. Nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng)

ooo

Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tat(3 lần).

ooo

BÁT NHÃ TÂM KINH:

Quán Tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời chiếu kiến Ngũ uẩn giai Không – Độ nhất thiết Khổ áchXá lợi tửSắc bất dị Không – Không bất dị SắcSắc tức thị Không – Không tức thị Sắc; Thụ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị. Xá lợi tử: Thị chư Pháp – Không tướng; bất Sinh – bất Diệt, bất Cấu – bất Tịnh, bất Tăng – bất Giảm. Thị cố Không trung vô Sắc, vô ThụTưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn giới nãi chí vô Ý thức giới; vô Vô minh diệc vô Vô minh tận nãi chí vô Lão, Tử diệc vô Lão, Tử tận; vô Khổ Tập Diệt Đạo, vô Trí diệc vô Đắc dĩ, vô Sở đắc cố.  Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, Tâm vô Quái ngại, vô Quái ngại cố, vô hữu Khủng bố, viễn ly Điên đảoMộng tưởng cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa thị Đại Thần chú, thị Đại Minh chú, thị Vô Thượng chú, thị Vô Đẳng đẳng chú; năng trừ nhất thiết Khổ, Chân thật bất . Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú; Tức thuyết chú viết:

       Ga tê Ga tê – Pa ra Ga tê – Pa ra Sam Ga tê – Bô đi. Sva ha(3 lần)

(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề. Sa bà ha)

ooo

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ:

Nam mô A mi ta ba da – Ta tha ga ta da. Tat da tha:

Ma ri tôt Ba vê – Am rta Sit đam Ba vê – Am rta Vi cra tê,

         Am rta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki r ta Ca rê. Sva ha(3 lần).

(Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, A di lị đô bà tì, A di lị đá tất đam bà tì, A di lị đá tì ca lan đế, A di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha)

ooo

PHỔ HỐI HƯỚNG CHÂN NGÔN:

      Ôm. Sma ra Sma ra – Bi ma na Sca ra – Ma ha Ja va. Hum. Sva ha. (3 lần)

(Nam mô Sa ma la Sa ma la, Ri ma nẵng Tát cáp la, Ma ha tát, Cáp ra Hồng, Sa bà ha)

ooo

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường – Trú dạ lục thời hằng cát tường

Nhất thiết thời trung Cát tường giả – Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thụ

Nguyện chư Tam bảo ai nhiếp thụ – Nguyện chư Hộ pháp thường ủng hộ

Tứ sinh đăng ư Bảo địa – Tam hữu thác hóa Liên trì

Hà sa Ngạ quỉ chứng Tam hiền – Vạn loại Hữu tình đăng Thập địa.

ooo

A Di đà Phật thân Kim sắc – Tướng hảo Quang minh Vô đẳng Luân

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di – Cám mục trừng thanh tứ Đại hải

Quang trung hóa Phật vô số ức – Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên

Tứ thập bát nguyện độ Chúng sinh – Cửu phẩm Hàm linh đăng bỉ ngạn.

ooo

         Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi A Di đà Phật. (3 lần)

            Nam mô A Di đà Phật. (3 tràng)

          Nam mô Quán thế Âm Bồ tát(10 lần)

        Nam mô Ðại Thế chí Bồ tát(10 lần)

         Nam mô Ðịa Tạng vương Bồ tát(10 lần)

           Nam mô Thanh tịnh Ðại Hải chúng Bồ tát(10 lần)

ooo

Hàn lâm sở lý dạ trầm trầm – Ái đãi Cô hồn khổ não thâm

Nguyệt tịch phong thần vô đạm cúng – Hoa âm thụ ảng hữu thường ngâm

Kim triêu hạnh ngộ Bồ đề quả – Chúng đẳng đương sinh hoan hỷ tâm

Chỉ xích Thiên đường phi viễn lộ – Quân mông giải thoát xuất hàn lâm.

        Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Tự quy y Phật, đương nguyện Chúng sinh – Thể giải Đại đạo, phát Vô thượng Tâm. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, đương nguyện Chúng sinh – Thâm nhập Kinh tạng, Trí tuệ như Hải. (1 lễ)

   Tự quy y Tăng, đương nguyện Chúng sinh – Thống lý Đại chúng, nhất thiết Vô ngại. (1 lễ)

ooo

Hòa cùng Thánh chúng:

Nguyện dĩ thử Công đức – Phổ cập ư nhất thiết

    Ngã đẳng dữ Chúng sinh – Giai cộng thành Phật đạo.

Thượng lai hiến cúng Thí thực, Công đức vô hạn, Lương nhân khể thủ, Hòa nam Tam tôn Thánh chúng. Đệ tử, Trai chủ (Đồng gia, … tộc…) Chúng đẳng kiền thành Tạ lễ Phật, Thánh, Tôn thần Tam bái./.

000

 

 HẾT 

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Lê Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Tử vi
Chứng khoán Việt Nam
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Kinh Dịch
Thước lỗ Ban
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: 45 Muong An Kim Hai, To 1, Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919168366 - Email: nhadatleluongcong@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/