Huyền không Phi Tinh
19/07/2022 - 4:09 PMThành Công 495 Lượt xem

TAM HỢP “CỬU CUNG THỦY PHÁP” KHẨU QUYẾT BÌNH GIẢI

(Chuyên đềThủy pháp Tam hợp, trích trong Địa lý ngũquyết)

Tam hợp thuỷpháp quan niệm phương vịcát thuỷ(thủy tốt) nên dùng cho lai thủy, phương vịhung thuỷ(thủy xấu) nên dùng cho khứthủy. Trong 12 cung Trường sinh thủy pháp thì Trường sinh và Đếvượng thủy thuộc vềđại cát thủy. Quan đới, Lâm quan thuộc vềthượng cát thủy. Dưỡng thủy với Trường sinh thủy tương đồng, nhưng Dưỡng thủy vẫn kém hơn Trường sinh thủy một vài bậc. Suy thủy cũng vẫn thuộc dạng thủy tốt nhưng kém hơn nhiều so với các dạng thủy trên. Chỉcó Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt mới thuộc hung thủy (nếu thủy lai). Mộc dục thủy và Thai thủy tốt xấu lẫn lộn tùy theo long nhập thủđểphân biệt sựtốt xấu.

《Cửu cung thuỷpháp》nguyên văn do Triệu Cửu Phong tiên sinh biên soạn, nội dung này được trích trong tác phẩm phong thủy kinh điển:《Địa lý ngũquyết》

1, Dưỡng sinh Tham lang thuỷ:

Đệnhất Dưỡng sinh thuỷđáo đường; Tham lang tinh chiếu hiển văn chương.

Trưởng vịnhi tôn đa phú hào; Nhân đinh xương sí tính trung lương.

Thuỷkhúc đại triều quan chức trọng; Thuỷtiểu loan hoàn phúc thọtrường.

Dưỡng sinh lưu phá chung tu tuyệt; Thiếu niên quảphụthủkhông phòng.

- Bình giải: Dưỡng sinh, chỉphương vịDưỡng với phương vịTrường sinh, Trường sinh lực lượng lớn mạnh hơn. Tại hai phương vịnày thuỷchỉnên chảy lại, chủvềnhân đinh vượng, tửtôn thông minh, phú quý, trường thọ. Nếu thủy khứchủvềsinh nữ, không sinh nam, lại thường sinh tai họa bệnh tật. Lâu dài sẽbịtuyệt tự.  

2, Mộc dục Văn khúc thuỷ:

Mộc dục thuỷlai phạm đào hoa; Nữtửdâm loạn bất do tha.

Đầu hà tựdật tuỳnhân tẩu; Huyết bệnh tựtai phá bại gia.

Tý ngọphương lai điền sản tận; Mão dậu lưu lai hảo đổxa.

Nhược hoàn lưu phá sinh thần vị; Truỵsản dâm thanh đới gia toả.

- Bình giải: Mộc dục, trong tứđại cục thuộc Hàm trì bại địa, nên chủvềsinh dâm loạn, tham hoa luyến tửu, bại hoại gia phong. Thuộc vềđào hoa thuỷ, chủviệc sinh nam nữdâm loạn, dễbịtrụy thai, sản nạn.

3, Quan đới Văn khúc thuỷ:

Quan đới thuỷlai nhân thông tuệ, dã chủphong lưu hảo đổxa.

Thất tuếnhi đồng năng tác phú, văn chương bác sĩvạn nhân khoa.

Thuỷthần lưu khứtối vi hung, điêu linh nhi đồng tửbất sai.

Cánh tổn thâm khuê kiều thái nữ, thửphương đình súc phương vi giai.

- Bình giải: Quan đới thuỷlai chủvềvăn chương, chủsinh người thông minh. Tại phương Quan đới khứthủy, chủvềviệc thiếu niên chết yểu, Thuộc đại hung thuỷ. Tam hợp pháp luận Quan đới thuỷkhứphạm sát nhân Hoàng tuyền thủy.

4, Lâm quan Vũkhúc thuỷ:

Lâm quan vịhạthuỷtụtích; Lộc mã triều nguyên hỷkhí tân.

Thiếu niên tảo nhập thanh vân lộ; Quý tướng trù mưu tá thánh quân.

Tối kỵthửphương sơn thuỷkhứ; Thành tài chi tửtảo quy âm.

Gia trung quảphụthường đềkhốc; Tài cốc không hưtriệt cốt hàn.

- Bình giải: Lâm quan thuỷvới Quan đới thuỷ, tính chất tương đồng, chủvềvăn chương, chủvềquý thủy, chủvềviệc sinh ra người thông minh, khôi ngô tuấn tú. Tại phương vịnày có thuỷtriều lai rất quý, Lâm quan thủy tại Tam hợp phong thuỷquy vềquý thủy, hay còn gọi là Quý nhân thuỷ. Lâm quan, trong 10 can thuộc lộc vị, còn gọi là Lộc thuỷ. NhưMộc cục có Giáp Mộc lộc tại Dần, Dần vịMộc cục thuộc phương Lâm quan.

Lâm quan thuỷkhông nên khứthủy, lai thủy chủvềphú quý, khứthủy tất chủvềbại tài. Tứđại cục nếu Mộkhốđảo xung Lâm quan, phạm tứđại Hoàng tuyền thủy.    

5, Đếvượng Vũkhúc thuỷ:

Đếvượng triều lai tụdiện tiền; Nhất đường vượng khí phát trang điền.

Quan cao tước trọng uy danh hiển; Kim cốc phong doanh hữu thặng tiền.

Tối phạhưu tù lai khích tán; Thạch sùng phú quý bất đa niên.

Vượng phương lưu khứcăn cơbạc; Khuyết thực bần hàn oán thượng thiên.

- Bình giải: Đếvượng thủy Tam hợp thủy pháp thuộc Vượng phương, nên gặp thuỷlai. Đếvượng thủy lai chủvềquan quý, tài phú, nhân đinh vượng. Đếvượng thuỷ, yêu cầu thủy tụ, thủy khuất khúc, không nên có thủy chảy mạnh, thủy chảy xối thẳng, thủy chảy tán loạn. Nếu gặp dạng thủy nhưvậy, tất phú quý khó bền.Nếu lại gặp thủy khứtại phương Đếvượng, tất chủvềbần hàn.  6, Suy phương Cựmôn thuỷ:

Suy phương quản cục Cựmôn tinh; Học đường thuỷđáo phát thông minh.

Thiếu niên cập đệvăn chương phú; Trường thọtinh cao kim cốc doanh.

Xuất nhân khởi cưthừa tứmã; Yến du ca vũngọc hồxuân.

Vượng cực tổng nghi lai khứcát, dã tu loan khúc cánh lưu tình.

- Bình giải: Suy phương thủy, theo Tam hợp thủy pháp Suy phương thủy tức thuộc Cựmôn thủy, nên thuộc vềtài lộc thuỷ. Suy thuỷ, thủy lại, thủy khứđều được, tuy nhiên cần phải có thủy dừng tụ, sau đó mới chảy đi, không nên có thủy chảy đi xối xả. Suy thủy được phép lai khứthuỷ, nên thuộc thủy đặc biệt. Nếu thuỷlai thuộc chủthuỷ, chủvềcựphú, phát phú nhanh, nhưng không bền. Suy phương khảdĩcó thuỷkhứnên có tên gọi khác là tá khốtiêu thủy tức mượn khốtiêu thủy, nhưng cần lưu ý thủy khứcũng phải khuất khúc, chậm rãi, không nên chảy xối xảmới hợp cách.

7, Bệnh TửLiêm trinh thuỷ:

Bệnh Tửnhịphương thuỷmạc lai; Thiên môn địa hộbất vi quai.

Cánh hữu khoa danh quan tước trọng; Thuỷnhược tà phi khởi đại tai.

Hoán thê độc dược đao binh hoạ; Nhuyễn cước phong than nữtruỵthai.

Tất chủkỳgia tao thửhại; Bệnh lao chưng tổn xấu hình hài.

- Bình giải: Bệnh, Tử, theo thủy pháp Tam hợp, nếu phương lai thuỷsẽphạm tiểu hoàng tuyền thủy. Tại phương vịnày có thuỷlai sẽchủvềbệnh tật, tai nạn, tửvong, tàn tật,thịphi khẩu thiệt. Tại phương vịnày chỉnên có thuỷkhứ. Thiên môn, chỉphương lai thuỷ, địa hộchỉphương khứthuỷ. Lai khứhợp cách sẽđược khoa danh quan tước, nếu sai cách sẽphạm hung họa, chủvềbệnh tật nhưbệnh lao, bệnh thai sản, hình hài xấu xí.

8, MộkhốPhá quân thuỷ:

Mộkhốchi phương phạlâm thuỷ; Phá quân lưu khứphản vi giai.

Khốthượng dương danh phản võ quý; Trì hồđình súc phú xuân thân.

Đãng nhiên trực khứgia tưphá; Khiếm trái chung niên bất liễu nhân.

Thuỷlai sung quân thiên lý ngoại; Tam nam nhịnữtổng điêu linh.

- Bình giải: Mộkhố, thuộc đệnhất thuỷkhẩu. Tại phương Mộnên khứthủy, không nên lai thủy. Lai thủy chủvềbần tiện, nhân đinh khó vượng, dễsinh gia đạo suy vi. Thủy khứsẽchủvềphú quý, phát vềvõ “võ chức dương danh”. Địa lý học phái Tam hợp, tối kỵphương vịMộkhốlại có thuỷlai, chủvềbại gia chi tử. Tại phương vịMộnên có thuỷkhứ, tuy nhiên cũng cần có thủy khứbình hòa, không nên trục khứ, thủy chảy đi xối xảsẽkhông tốt cho gia đạo.

9, Tuyệt Thai Lộc tồn thuỷ:

Tuyệt thai thuỷđáo bất sinh nhi; Dựng tửhưu tù tuyệt hậu tự.

Túng sửhữu nhi nan hưu dưỡng; Phụtửvô tình phu phụly.

Thuỷđại nữnhi dâm loạn tẩu; Thuỷtiểu tưtình ám hội kỳ.

Thửphương chỉnghi vi thuỷkhẩu; Lộc tồn lưu tận bội kim ngư.

- Bình giải: Tuyệt, Thai, thuộc đệnhịthuỷkhẩu, Thai phương chỉnên thấy thuỷtụ, thủy tĩnh. Nếu thuỷxuất khứ, chủvềnhân đinh khó vượng, hoặc chủvềtruỵthai. “Lộc tồn lưu tận bội kim ngư”, nếu có thuỷkhứtại phương vịTuyệt hợp cách lộc tồn thủy. Tại phương vịThai không nên có thuỷkhứ. Tuyệt, Thai thuộc dạng thủy hưu tù nên sửdụng phải hết sức thận trọng.

 st


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Huyền không Phi Tinh
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/