Văn Hóa_Tín Ngưỡng
15/12/2023 - 4:16 PMLê Công 203 Lượt xem

THỔ ĐỊA CHÂN KINH

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

PHÚC THẦN CHÚ

Phụng thỉnh phúc thần chú
Trời pháp vân thanh tịnh
Tâm tổn hại không làm
Cầu khẩn được bình an
Người nào siêng tụng đọc
Từng khắc tấu lên trời
Kinh vàng này phúc đức
Nếu tụng được cao thăng
Gấp gấp thi hành ngay
TỊNH TÂM THẦN CHÚ
Chí tâm quy mạng lễ
Chăm chăm hôm sớm làm
Chính tâm thành ý niệm
Cao thinh cùng tụng đọc
Tam tai bát nạn thảy tiêu trừ
Thân Chính không tà không vọng sợ
Sớm hôm tu hành,
Ba canh tụng đọc
Tâm hương từng trận ngát đường mây

MINH KINH CHÚ
Một quyển kinh sáng này
Giáng tạo không từ khó
Người nào siêng tụng đọc
Hay khỏi lửa đao binh
Thần linh luôn cảm ứng
Muôn kiếp thảy lìa thân
Nếu vì cha mẹ tụng
Cha mẹ hưởng thọ trường
Nếu vì người chết tụng
Người chết được cao thăng
Ngày tụng năm ba biến
Đêm niệm trăm ngàn tiếng
Chư Thần thảy mừng vui
Phúc thọ cho người lành
Gấp gấp thi hành ngay.
THÔNG THẦN CHÚ
Chí tâm quy mạng lễ
Nương chủ tu nhân
Từ bi cứu khổ
Bát nạn tam tai
Khá hay lánh trừ
Nước lửa ôn dịch
Cầu xin hộ trì
Chân linh giáng hạ
Mưa pháp thí khắp
Chúng sinh siêng niệm
Việc thiện gắng làm
Thần quang soi sáng
Chứa thiện thừa vui
Xe lớn đài tâm
Không riêng không lệch
Chân nhân tầm đạo
Rộng phát từ bi
Đại hỉ đại xả
Đại Thánh Đại từ
Có tội liền cứu
Có lỗi liền trừ
Xá tội tiêu khiên
Thức tỉnh si mê
Phụng thỉnh chủ cứu
Chân quân Đại địa
Gấp gấp thi hành ngay.
LỜI RĂN QUÝ BÁU CỦA CHÍNH THẦN ĐÀNG CHỦ PHÚC ĐỨC
Chí tâm quy mạng lễ
Lúa thóc một phương
Phúc Thần chăm họ
Giữ lòng trung Chính
Giúp nước hộ dân
Thừa mệnh Thiên Tử
Trấn giữ một phương
Muôn dân chiêm ngưỡng
Quan chức Công Tào
Lòng son chấp chưởng
Tấu lên trời cao
Nghĩa suốt cửu thiên
Thiện ác ứng rõ ràng
Linh nghiệm khắp ba cõi
Công tội xem xét công minh
Củng cố thành trì
Giữ yên xã tắc
Tận trung tận hiếu
Chí hiển chí linh
Hộ nước giúp dân
Đại hỷ Đại xả
Phúc Đức Chính Thần
Hoàng Ân phong tặng
Thổ Cốc Tôn Thần
Ngọc Đế sắc ban
Chủ Đàn chấn cung
Thổ Địa Minh Vương
Phúc Đức Chính Thần
PHÚC ĐỨC CHÍNH THẦN GIÁNG TẠO KINH
Kính tụng kinh Phúc Thần Đại Thừa
Kinh văn một xem kỹ biết khắp
Thức tỉnh ngu si hành quả thiện
Tên ghi sách đỏ tiếng thơm truyền
Kinh thừa giáng tạo nào nói phiếm
Thích hợp như theo bệnh cho thuốc
Sớm chuông, chiều trống ngày ngày vang
Chúng dân chí thành tụng Kinh chương
Một nén hương thơm thấu Trời cao
Thấu Trời cao
Phúc có chỗ về
Cho không cùng
Bảo huấn chân thật của Thần Thánh
Tiếng thơm truyền mãi cùng Trời Đất
Chúng dân phụng hành Thần ta vui
Ô uế không thể lại vời họa
Thiện ác vô môn người tự chiêu
Thân Chính ý thành được lành tốt
Thiên tôn Đạo nhân giáng tạo kinh
Tu đức tăng nhân dựng Đạo tràng
Giữ vững trai giới tụng Kinh chương
Thành tâm kính Tiên công đức lớn
Cửa nhà rạng rỡ thêm kiết tường
Tay cầm não bạt khua leng keng
Rượu thịt uống ăn Đạo tràng lập
Tiên kinh ô uế đáng tiếc thay!
Cầu Thần thọ phúc lại tai ương
Phàm dân nghiêm túc nên cẩn thận
Chớ để ô uế một quyển Kinh
Lời Tiên ý Thánh sâu thăm thẳm
Áo mũ chỉnh tề cao tiếng đọc
Ta nay lâm phàm nói cùng ngươi
Chớ nên giết hại để cầu Thần
Nếu như thật tâm thành ý tụng
Rau dưa quả phẩm thảy đều nên
Nghèo khổ sang giàu đều do mạng
Thủ thường an phận chớ cưỡng cầu
Chưa từng xuống được giống mùa xuân
Tay trắng núi hoang mong gặt hái
Thiết trai diên ân cần cúng Tiên
Trước điện tiền Như Lai khải giáo
Thức tỉnh người ngu chốn thế gian
Ai nấy siêng tu gieo ruộng phúc
Thí xả mảy may ân cảm khắp
Giọt nước thêm sông chứa thiện nhiều
Không tin hãy xem Lương Vũ Đế
Thí một nón quản cả núi sông
Ngọc Đế bảo ta đến chốn này
Thuyết một hội răn dè dân ngu
Nói một thiên trở về nguồn cội
Quần sinh dốc chí làm hiền lương
Hiếu- Đễ- Trung- Tín là gốc nhân
Lễ- Nghĩa- Liêm- Sỉ ấy cội người
Tôn trọng Kinh điển cung kính tụng
Thần Trời Tiên Pháp bốn biển rạng
Kiếp mạt tuổi Trời nhiều
Cho ta tạo Kinh chương
Rộng truyền thiên hạ tụng
Người tụng được bình an
Tụng đọc được ngàn biến
Già trẻ thảy an khang
Tụng đọc được vạn biến
Cháu con đều hưng vượng
Tu hành phúc vô biên
Lập được công đức lớn
Kết duyên Tiên
Độ thuyền Từ
Cửu Huyền Thất Tổ tiếng thơm truyền
Nếu vì người mất niệm
Người mất được triêm ân
Nếu vì người điếc niệm
Người điếc lại được nghe
Nếu vì người câm niệm
Người câm thấm Thiên Ân
Bao hàm muôn vật thành hỗn độn
Cam Lộ kết thực ẩn bên trong
Hết thảy hôn mê ta thức tỉnh
Nhân quả thành toàn chốn Thiên Đường
Phúc Thần tạo Văn Kinh
Vui tặng chúng dân ngâm
Kính tặng Phúc Thần tán
Rộng cứu lũ phàm dân
Ngọc Đế khiến ta tạo
Lưu truyền văn cứu thế
Phụng Ngọc chỉ truyền khắp thế gian
Chớ khinh thường Kinh Phúc Thần ta
Chức vụ tuy nhỏ phúc đức to
Hay che chở suốt đời hưng vượng
Từ khai Thiên lập Địa đến nay
Chưa có Kinh ta truyền
Mỗi một Kinh văn có người tụng
Chính là truyền Kinh Phúc Thần ta
Thương thay dân làng
Thương thay dân làng
Cày ruộng cuốc đất cầu Thần ta
Một năm bốn mùa đều hiếu kính
Kính ta hà tất giết sinh linh
Hết thảy sinh linh đều có mạng
Sao lại bắt giết cắt cổ kia
Nghiêm trang chí thành cung kính dâng
Muông sinh bày ra trước
Đầu gà đối mặt Phúc Thần ta
Mỏ gà kêu vang đòi siêu thăng
Hai chân quỳ bày nơi bốn góc
Máu huyết vương khắp cổ tim chân
Rút ruột ra bó buộc khắp thân
Trang nghiêm chân thật kính Phúc Thần
Trang nghiêm thành ý đến nương tựa
Lại chuốc lấy tội nào phải nhỏ
Chỉ biết vị thịt thỏa miệng bụng
Không biết súc sinh nhân ấy đến
Cầm dao cướp lấy mạng sống kia
Lóc thịt ăn thây bỏ xương lông
Các ngươi ăn thịt Thần ta chịu
Đừng nghĩ tạo phúc thân ngươi tội
Lời thật Phúc Thần nói cùng ngươi
Mau mau tỉnh ngộ sửa nhân trước
Nhân trước nếu ngươi không hối sửa
Oan oan tương báo lúc nào dừng
Lục súc tứ sinh đều có mạng
Nhớ kỹ buông đao liền khỏi tội
Nếu bất cẩn giết hại muông sinh
Dương gian một khi bỏ thân người
Phúc Thần ta nói ngươi không tin
Hãy xem kinh Nhân Quả Báo Ứng
Tứ sinh lục súc từ đâu có
Đều kẻ đời trước tạo ác nhân
Nhân xấu ác nếu không tỉnh ngộ
Đọa vào súc sinh trả nợ người
Nếu là chúng sinh như ta thương
Buông đao bỏ giết khỏi tội hình
Đốt hương phụng thỉnh ta linh ứng
Sao nỡ giết hại mạng chúng sinh
Muông sinh nếu ngươi không giết hại
Tồn tâm ấy là người nhân đức
Các con theo lời ta
Chắc chắn trăm việc thịnh
Cày ruộng tụng Kinh ta
Giàu có ngàn kho thóc
Học trò tụng Kinh ta
Quan lộc tất cao thăng
Thợ thuyền tụng Kinh ta
Tiền bạc vào không dứt
Lấy vợ mua ruộng đất
Mừng vui sinh con quý
Khách buôn mang Kinh ta
Ngày bán được ngàn vàng
Hành nhân mang Kinh ta
Vạn nẻo đường bình an
Mưu sinh mang Kinh ta
Muôn sự thảy đều thành
Không vợ tụng Kinh ta
Lấy được người hiền đẹp
Nữ nhân tụng Kinh ta
Gặp người lang quân tốt
Song trúc cành cành tươi
Triều ca năm con chiếm bảng vàng
Mỗi ngay sớm mai niệm năm biến
Thù thắng hơn vạn Kinh
Một đời khỏi nạn tai
Bốn mùa được hưng vượng
Người có tâm thành kính
Cẩn thận chớ giết hại
Mùa Xuân tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Rau dưa thành kính dâng
Thanh khiết là chân thật
Mùa Hạ tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Quả phẩm hương vàng lạy
Tiêu tai cảnh vận mới
Mùa Thu tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Quả phẩm đến cầu giúp
Sao không được Thần thông
Mùa Đông tụng Kinh ta
Phúc Đức chứng minh cho
Thường chứa nhiều rau sạch
Chớ bày việc sát sinh
Mạng sáu đường bốn loài
Luân hồi thọ khổ đau
Ta khuyên người thế gian
Giới sát thêm phóng sinh
Từ Kinh vàng của ta
Thần quản lương Phúc Đức
Trong cửa Tam Bảo phúc khéo tu
Một lời hỷ xả muôn lời tính
Kho bền chặt gởi vào cho bạn
Đời đời kiếp kiếp Phúc không cùng
Vì người làm thiện nên tích đức
Gia môn tự nhiên đắc công khanh
Nhân gì đêm nay đến loan điện
Khai ân tạo Kinh này
Khuyên người truyền Kinh giới
Thức tỉnh thoát mê tân
Công tròn siêu pháp giới
Địa ngục mãi lìa thân
Gió bão mang Kinh ta
Phong ba liền lặng yên
Ngũ ôn mang Kinh ta
Độc hại chẳng đến thân
Ngũ dịch mang Kinh ta
Nạn khổ trọn chẳng lo
Đức lớn kính Vua ta
Thần quản lương công chính
Cửa nhà thờ Kinh ta
Mừng thọ chúc tuổi cao
Gia xứ tụng Kinh ta
Học hành thi cử tốt
Trong nhà có Kinh ta
Nông dân lúa ngàn kho
Nhà nào niệm Kinh ta
Việc làm trăm nghề khéo
Môn hộ đọc Kinh ta
Buôn bán kho báu tràn
Người nào siêng tụng niệm
Tai ương mãi lìa thân
Cầu phúc sao in tặng
Mau mau đổi đường đi
Hoặc thêm phúc cùng thọ
Hoặc che chở cháu con
Cầu phúc như biển Đông
Cầu thọ tợ tùng sinh
Cầu tài thêm lợi ích
Cầu con quý song song
Người nào tuân giới ta
Tên họ thấu Trời cao
Gắng làm lành được thưởng
Trùng trùng chuyện mừng vui
Nương Vua tạo Kinh vàng
Kinh vàng là Kinh vàng
Mệnh Vua xuống phàm trần
Mở điện cứu kiếp nạn
Cứu giúp người thiện tâm
Người lành như vui thích
Tạo tội ác vào thân
Có người tụng Kinh này
Mỗi mỗi được bình yên
Thành tâm làm việc thiện
Tụng đọc vui Thần ta
Cảm động Trời xanh báo
Hay xa lánh Địa ngục
Ngọc Đế ban chỉ dụ
Theo đó cứu lương dân
Nam nữ dương gian nhiều quả thiện
Chăm niệm thấu Thiên Đình
Một nén hương thơm đều khá tụng
Nếu tụng được an thân
Có người tụng Kinh này
Đời đời kiếp kiếp nhãn quang sáng
Không người tụng Kinh này
Kiếp mạt đã kề thân
Nước lửa đao binh khó vượt qua
Thần ta phán ngươi khổ thân phàm
Thân phàm tu được chuyển thân người
Tu trở về Thiên giới
Pháp lực vô biên tạo Kinh này
Chuyên tâm thường tụng Kinh điển ta
Cực lạc nơi Thiên Đình
Trước Tiên tỏ bày nguyện ba sinh
Cõi thế khó tường tâm thiện ác
Ngộ rồi Tiên Pháp lẽ vô sinh
Hiếu đức làm nền gốc chí thành
Tôn giáo dạy người tu quả thiện
Âm dương họa phúc tự nghiêm minh
Muôn ác đâu chẳng do tham khởi
Ác tạo rồi sao khỏi lụy thân
ẤN TỐNG KINH TIÊN LỢI ÍCH LỚN
Hạnh in kinh công đức thù thắng
Nguyện Kinh vàng này truyền bá rộng
Mong sao chúng sinh thảy vâng làm
Tiêu tai tiêu nghiệp thêm của cải
HỒI HƯỚNG
Phúc Đức Chính Thần khuyên chúng dân
Từ bi giáo hóa cứu phàm trần
Tiêu tai tiêu nạn đời an lạc
Thêm phúc thêm thọ Phúc Đức vương.

2 :  LỄ KHẤN TẤT NIÊN VÀ 12 VỊ HÀNH KHIỂN

Vương Hiệu Của 12 Vị Hành Binh, Hành Khiển Và Phán Quan Là:

Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

Năm Sửu: Triệu vương hành khiển, Tam thập lục thương hành binh chi thần, Khúc tào phán quan.

Năm Dần: Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

Năm Mão: TrịnhVương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

Năm Thìn: Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

Năm Tị: Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan.

Năm Ngọ: Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

Năm Mùi: Tống Vương Hành khiển, Ngũ Đạo hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan.

Năm Thân: Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán quan.

Năm Dậu: Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc hành binh chi thần, Cự Tào phán quan.

Năm Tuất: Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.

Năm Hợi: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan.

( ĐỌC THÊM BÀI VIẾT GIẢI THÍCH VỀ CÁC NGÀI )

LỄ KHẤN TẤT NIÊN /  ĐÊM GIAO THỪA

(Bài cúng tất niên và lễ đầu năm khấn bài này chỉ thay câu hết năm sang câu năm mới)

Việt nam quốc :  Hải dương tỉnh , Ninh Giang huyện, Hiệp Lực Xã, Mai Xá Thôn, 8 đội

Hôm nay ngày……

Gia đình đệ tử…

Làm lễ tất niên (  hoặc Năm Mới )

Có đồ lễ gồm:…………………………………………..

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Nay thỉnh. Hoàng Thiên thổ địa. Cung nghinh tam giới. Ngũ Phương Ngũ Đế. Lệnh thừa ngài kiểm soát nhân gian. Mời ngài Việt Vương hành khiến, Thiên Bá hành binh, chi thần Thành Tào phán quan trên vâng lệnh thượng đế cai quản năm Mậu Tuất giáng hạ giám sát thiện ác, bảo hộ con người và muôn vàn sinh linh đang sống dưới hạ giới trực thuộc nhân gian.

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình,

Tam giới, thần thánh chư thiên.

Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ,

Nhạc phủ vạn pháp thần thông.

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh.

Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đình.

Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng.

Thỉnh Môn Thần, Phúc Sự.

Thỉnh Tĩnh Thần Thanh Thủy.

Thỉnh Hỏa Thần Thượng thiên

Thỉnh Bếp Thần Linh Hỏa.

Thỉnh Vua Bếp Tam Tài.

Thỉnh Xí Thần.

Thỉnh Khố Cung Thần trông nom trông gia nhân.

Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế.

Kính thỉnh vị Niên trực, Nguyệt Trực, Nhật Trực, Thời Trực.

Kính thỉnh Mười hai vị đương niên cai quản các niên.

Tý niên, Sửu niên, Dần niên, Mão niên, Thìn niên, Tỵ niên, Ngọ niên, Mùi niên, Thân niên, Dậu niên, Tuất niên, Hợi niên.

Nay năm cũ sắp qua đệ tử con làm lễ tất niên mời các vị. Mời vị Việt Vương hành khiến, Thiên Bá hành binh, chi thần Thành Tào phán quan làm việc năm Mậu Tuất.

Kính thỉnh ngài: Lưu Vương hành khiến, Ngũ Ôn hành binh, chi thần Nguyễn Tào phán quan. Nhận lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hạ giáng làm việc năm Kỷ Hợi.

Nay mời Tam giới thần thánh, thập phương cao chân, Kim niên Thái tuế chí đức tôn thần, các vị thần tiên hạ giáng.

Đệ tử cùng với gia nhân lòng thành dâng lên lễ nghi cầu bái.

Nay dâng tam tửu:

Chén thứ nhất mời rượu Thượng Thiên tiên nhân Thánh đế thiên tôn.

Chén thứ hai mời: Địa tiên đại đạo địa phủ thông thiên Thánh đế thiên tôn

Chén thứ ba mời: Tiên nhân rượu hoa đào mãn diện thơm ngát trung thiên thần tiên đắc đạo uy thần bảo hộ trong năm qua.

Nay rượu Long Hổ thông tình. Hương đèn bảo chúc một đàn.

Cầu xin thần thánh Uy linh hiển hách, Đại hiển thần thông,

Sang năm mới bảo hộ cho toàn gia thân thể khỏe mạnh.

Thần thái minh mẫn. Thiên mệnh vững bền. Thọ vận dài lâu.

Nếu như có hạn mời rằng:

Thanh long về biển cả. Bạch hổ lên rừng xanh. Địa bàn xoay vận tốt. Phong thủy chuyển hồi hoàn. Vận như mặt trời mọc buổi sớm. Như cưỡi mây bay đi. Tiền tài như nước mùa xuân dâng lên khi mưa xuống. Người già thêm thọ. Người trẻ thêm phúc. Trung niên thì đại vận hưng khởi. Trên trời ngũ tinh tiễn trăm phúc. Nhân gian cửu diệu chẳng tai ương. Tai qua phúc đến. Lớn nhỏ bình an. Cửa nhà sạch sẽ. Trăm phúc cùng đến. Cầu được che chở. Mọi việc suôn sẻ.

Xin dâng lễ một lòng tỏ bày kính cẩn.

Giờ…năm… tháng…ngày tốt hỏa tốc phụng hành.

Cẩn Cáo

LÊ CÔNG

2 : Lễ 23 Táo Quân Vương Chân Kinh

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ) 

PHẨM VẬT CÚNG TẾ: 

Gồm có: Bánh kẹo, chè, đồ ngọt. Một mâm lễ mặn gà xôi (chân giò lợn hoặc thịt luộc, giò lợn) cơm canh, trái quả, trầu cau tiền vàng rượu, nước. và 1 mâm lễ mặn mời gia tiên như lễ Thổ công.

—————-o0o—————-

Khấn Lễ

Đạo Giáo Thần Tiên Tống Táo Thần Khoa

Việt Nam Quốc Hải Dương Tỉnh , Ninh Giang Huyện, Hiệp Lực Xã,, Mai xá thôn, 8 đội.

Đệ tử…………….Tên…………………………….

Hôm nay ngày …..Tại Gia …..

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình, tam giới, thần thánh chư thiên.

Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ, nhạc phủ vạn pháp thần thông.

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh.

Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đình. Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng.

Thỉnh Môn Thần, Phúc Sự.

Thỉnh Tĩnh Thần Thanh Thủy.

Thỉnh Hỏa Thần Thượng thiên.

Thỉnh Bếp Thần Linh Hỏa.

Thỉnh Vua Bếp Tam Tài.

Thỉnh Xí Thần.

Thỉnh Khố Cung Thần trông nom trông gia nhân.

Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế.

Hỏa hóa ngân lưỡng tống táo vương,

Thượng thiên hảo sự quảng tuyên dương.

Xa phu cá cá tráng ngang ngang,

Lực phu cấp bộ bôn tiền trình.

Đinh ninh nâm môn, ngộ sơn khai lộ, phùng hà đáp kiều.

Mạc ngộ tiền trình, công đức án tiền giao ngự phân minh.

Đẳng hậu ngự phê, hưu ngộ hạn kì.

Thiên điều vô tình, báo ứng chiêu chương.

Nhất triều tống táo viên mãn, phương thị ngộ đạo tiên cơ.

TÁO VƯƠNG CHÂN KINH

Tại thiên thành tượng vi ngũ đế chi tôn thần.

Tại địa vô hình y nhất gia chi tư mệnh.

Phân biện chu đường đảo chúc hỏa quan.

Thứ xử thiên đắc nhất dĩ thanh.

Địa đắc nhất dĩ ninh.

Vị vương tụng kinh.

Định trạch xá bảo an ninh.

Trù trung vô cấm kỵ tư mệnh cung táo quân.

Đại bi. Đại nguyện. Đại thánh. Đại từ.

Cửu thiên tư mệnh táo vương phủ quân.

Thỉnh thừa Thượng đế trực thuộc nhân gian.

Bảo phương ngung trạch nội.

Chấn phương giới môn đình.

Chỉ ngoại cung ngũ phương ngũ đế.

Vạn phúc phục nhiên Táo phủ Thần quân.

Tín chủ quyến thuộc mời.

Chín phương linh kỳ cương.

Lý chí ngũ phận Táo thần kỳ chi chúa tể.

Đông phương của Di quân.

Tây phương của Lục tất quân.

Nam phương của Tướng quân.

Bắc phương của Ngũ hỏa quân.

Trung ương của Tam thái quân.

Thổ hầu thổ bá quân.

Thổ mãnh thổ trọng quân.

Thổ kháng thổ khám quân.

Thổ lý thổ tôn quân.

Thổ gia quyến thuộc quân.

Niên trực, nguyệt trực, nhật trực, thời trực.

Mời ngũ phương Táo phủ Thần quân.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Cửu cung bát quái, đẳng thần liệt vị uy linh.

Cửu thiên đông trù tư mệnh.

Định phúc táo phủ thần quân.

Thân nguyên giáp ất.

Mệnh thuộc đông cung.

Lịch thủy viêm đức dĩ hóa thân chân.

Thừa ngũ tinh nhi thủ rụng.

Siêu đan luyện hồng khắc dậu sinh thân.

Hoặc bá vân nhi hành vũ.

Hoặc thừa khí dĩ lăng phong.

Vô tình hữu sự sân bảo bách không.

Nhất gia gia hộ hộ tư mệnh chi tôn.

Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, đại từ.

Tán viết:

Hoàng hoàng hỏa đức.

Vị đạt cửu thiên.

Linh thông hạ giới.

Trạch nhuận hoàn duyên.

Chân cơ mạc trắc.

Diệu quyết thậm huyền.

Sinh linh chi chủ.

Miên miên duyên duyên.

Cung duy:

Tư Mệnh Táo quân chức chưởng đông trù mệnh thừa xích đế.

Nhân gian trụ trạch đặc chuyên hỏa chính chi tư.

Khúc đột thâm cư đại nhậm mộc điều chi ký.

Thiện ác lục kỳ khinh trọng.

Họa phúc thám định quyền hành.

Viêm viêm chính khí thường tôn hách hách thần uy võng trắc.

Tư nhân cát nhật.

Cẩn cụ hương đăng kiền tụng bảo cáo.

Chân kinh phục vong cách tư giám sát.

Vĩnh bảo tâm thần an tĩnh.

Tứ thời đốn tuyệt hỏa tai.

Mặc phù gia trạch hưng long.

Nhất thất tư đào thụy khí.

Cẩn cốc.

ĐÔNG TRÙ TƯ MỆNH TÁO PHỦ THẦN QUÂN BẢO CÁO

Chí tâm đính lễ (1 lễ)

Tự tại hồng quang phủ.

Tiêu dao bích riệm cung.

Vi ngũ tự chi linh kỳ.

Tác thất nguyên chi sứ giả.

Vận dụng nhi uy phân hỏa đức.

Huy hoàng nhi đạo hợp âm dương.

Danh ứng thượng thiên.

Công tuyên hạ thổ hữu chuyển họa vi tường chi lý.

Thiện phục ma khư quái chi năng hóa.

Chu nhân vật nhi phúc cập cổ kim.

Vận hội linh thông nhi âm triêm hải vũ.

Thần uy võng trắc diệu rụng vô cùng.

Chí thánh. Chí thần. Chí linh. Chí ứng.

Đông trù tư mệnh định phúc táo quân.

Hóa sinh định phúc thiên tôn.

Khai kinh tán:

Hỏa đức viêm viêm, ngũ hành ru kiêm.

Hóa sinh thậm diệu, ẩn phục tối nghiêm.

Tai tường mặc phác, hưu cữu tàng chiêm.

Cổ kim hách trạc, duyên phi ngư tiềm.

Cửu Thiên Tư Mệnh, Táo Hoàng Đại Thiên Tôn.

Tư Mệnh Bảo Cáo.

Chí tâm quy mệnh lễ.

Tôn hiệu cao hoàng lí đế vị.

Chí tôn chi hiệu. Chức tư hỏa phủ.

Bỉnh tư mệnh trọng chức chi quyền.

Thống linh khí nhi quái phân bát phương.

Bộ cấm tướng nhi danh tiêu chư khúc.

Cao mạc cao vu thông minh.

Chính trực đại mạc đại vu trù nội.

Phương ngung vạn đoan. Hệ vu cương duy.

Sự tất do vu chưởng ác. Miện lưu cổn tích.

Củng triều ngự tịch chi nghiêm.

Kiếm bội y quan. Sâm liệt tiên ban chi chúng.

Cát hung quan hệ. Họa phúc du tư.

Đại bi đại nguyện. Đại thánh đại từ.

Cửu thiên đông trấn vân trù.

Chủ hỏa tư mệnh định phúc phủ quân.

Canh sinh bảo mệnh thiên tôn.

Chí tâm quy mệnh lễ.

Hỏa đức trạch dân lại dĩ sinh.

Thượng điều ẩm thực phụng song thân.

Hạ chử ung thiết tư thọ mệnh.

Đan thiên thế giới.

Táo phủ chúng thần.

Dục thù hộ hữu hữu vị năng.

Phổ cụ hương đăng.

Thân thốn kính kiền thành.

Khẩn đảo hữu quá trừng.

Ngã kim kê thủ tạ hồng ân.

Nguyện bảo môn đình đa hỉ khánh.

Đại bi đại nguyện. Đại thánh đại từ.

Xích hoàng thượng phẩm.

Tam khí hỏa quan. Động dương đại đế.

Nam đan kỉ thọ thiên tôn.

Chí tâm triều lễ.

Thánh thị đông trù táo quân.

Thuyết dữ đại chúng tri văn.

Họa phúc duy nhân tự triệu.

Báo ứng như ảnh tùy hình.

Thánh phụng ngọc đế sắc chỉ.

Mệnh thánh hạ giám phàm dân.

Gia gia hộ hộ đô hữu.

Chân thị tư mệnh chi thần.

Giám sát nhân gian thiện ác.

Nhất nhất lục tái phân minh.

Mỗi nguyệt thượng thiên tiểu tấu.

Tịch để đại tấu thiên đình.

Nhân năng thành tâm hướng thiện.

Phúc lộc trinh tường mãn môn.

Thế giới nam nữ bất thiện.

Hướng táo nhất thiết độc thần.

Đối bắc thế thóa cập nịch.

Đối bắc chú mạ lỏa trình.

Khóa táo quát oa vô kị.

Sài thực hồng uế táo môn.

Chích thuyết thần vô linh ứng.

Thùy tri hoạch tội phi khinh.

Sinh tiền bệnh khổ đoạt toán.

Tử hậu trụy lạc thụ hình.

Táo thần nhất kiến bất nhẫn.

Khuyến nhĩ đại chúng truân truân.

Đặc hàng bảo huấn bát chương.

Đệ nhất kính thiên phụng thần.

Đệ nhị hiếu thân phụng tổ.

Đệ tam hòa mục lục thân.

Đệ tứ kính tích ngũ cốc.

Đệ ngũ thống tích sinh linh.

Đệ lục giới thực ngưu khuyển.

Đệ thất kính tích tự văn.

Đệ bát giáo huấn phụ nữ.

Bát chương dụ giới ân cần.

Nhược nhân tuân phụng thánh ngữ.

Bệnh đồng khô mộc hồi xuân.

Như hữu hủy báng uế độc.

Thiên hàng tội nghiệt lâm thân.

Bái tụng vĩnh tăng phúc thọ.

Tứ thời bát tiết an ninh.

Nhất nhậm triều triều yết thánh.

Hà như cận bội pháp văn.

Côn lôn hiển tướng chủng hỏa lão mẫu.

Thiên đế tư mệnh táo quân.

Cửu thiên xuy mẫu nguyên quân.

Bắc đẩu thất nguyên sử giả.

Đông phương thanh đế giáp ất táo quân.

Nam phương xích đế bính đinh táo quân.

Tây phương bạch đế canh tân táo quân.

Bắc phương hắc đế nhâm quý táo quân.

Trung ương hoàng đế mậu kỷ táo quân.

Ngũ phương ngũ đế táo quân phu nhân.

Thiên trù linh táo địa trù thần táo.

Thiên đế kiều nam địa đế kiều nữ.

Ngũ phương du dịch táo quân thần quân.

Tả hữu tướng quân xuy đào thần nữ.

Tiền hậu trị phù táo quân tiểu sử.

Tiến hỏa thần mẫu du hỏa đồng tử.

Thất thập nhị táo thị tòng quyến thuộc.

Thiên thượng tam thập lục táo thần quân.

Địa hạ nhị thập tứ táo thần quân.

Bản âm cửu thiên tư mệnh hỏa hoàng phủ quân.

Táo mẫu nguyên quân.

Uy linh hiển ứng đại thiên tôn.

Táo vương nguyện triều lễ.

Cửu thiên thượng phái ân luân táo vương phủ quân.

Tấu thiện tư ác.

Tường chung vũ mãn hồng quân táo vương phủ quân.

Úc úc phân phân.

Nguyên võ đường uy hách hách táo vương phủ quân.

Hàng cát hàng tường.

Kim khuyết nội tử vi cung táo vương phủ quân.

Từ bi hộ hữu.

Tường tân tọa hưng quốc bình táo vương phủ quân.

Vạn đức đạo cao.

Thanh vi cung hoàng kim khuyết táo vương phủ quân.

Thượng đế liên mẫn.

Hoa bảo tọa phóng quang minh táo vương phủ quân.

Tư tra luật lữ.

Phùng giáp tý ngộ canh thân táo vương phủ quân.

Trực tấu thiên tào.

Lâm hối nhật sóc vọng kì táo vương phủ quân.

Thượng thiên tư truyền.

Phụng thượng đế kính táo quân táo vương phủ quân.

Phú quý vĩnh xương.

Ngũ tự thần uy linh hách táo vương phủ quân.

Diệt tội tiêu tai.

Điều lục hòa phanh ngũ vị táo vương phủ quân.

Sám hối tu trì.

Cửu thiên tư mệnh táo vương phủ quân.

Uy linh hiển ứng táo vương quân.

Trấn trạch chi thần đệ nhất tôn.

Chính trực thông minh tư hỏa phủ.

Hiệu xưng diễm tuệ phái ân luân.

Phục văn chức tại nhân gian, vị thân dân nhi tối thiết:

Cáo ưng thiên thượng, phụng đế mệnh chi vinh trừ.

Phục nguyện bách thần ủng hộ, vạn thiện tư phù.

Thỉnh thừa Thượng đế trực thuộc nhân gian.

Bảo phương ngung trạch nội.

Chấn phương giới môn đình.

Chỉ ngoại cung ngũ phương ngũ đế.

Vạn phúc phục nhiên Táo phủ Thần quân.

Tín chủ quyến thuộc mời.

Chín phương linh kỳ cương.

Lý chí ngũ phận Táo thần kỳ chi chúa tể.

Đông phương của Di quân.

Tây phương của Lục tất quân.

Nam phương của Tướng quân.

Bắc phương của Ngũ hỏa quân.

Trung ương của Tam thái quân.

Thổ hầu thổ bá quân.

Thổ mãnh thổ trọng quân.

Thổ kháng thổ khám quân.

Thổ lý thổ tôn quân.

Thổ gia quyến thuộc quân.

Niên trực, nguyệt trực, nhật trực, thời trực.

Mời ngũ phương Táo phủ Thần quân.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Cửu cung bát quái, đẳng thần liệt vị uy linh.

Cửu thiên đông trù tư mệnh.

Định phúc táo phủ thần quân.

Thân nguyên giáp ất .

Mệnh thuộc đông cung.

Lịch thủy viêm đức dĩ hóa thân.

Nhất gia gia hộ hộ tư mệnh chi tôn.

23 Tiễn Táo Vương:

Thượng tấu Thiên đình bảo hộ cho toàn gia thân thể khỏe mạnh.

Thần thái minh mẫn. Thiên mệnh vững bền. Thọ vận dài lâu.

Nếu như có hạn mời rằng:

Thanh long về biển cả. Bạch hổ lên rừng xanh.

Địa bàn xoay vận tốt. Phong thủy chuyển hồi hoàn.

Vận như mặt trời mọc buổi sớm. Như cưỡi mây bay đi.

Tiền tài như nước mùa xuân dâng lên khi mưa xuống.

Người già thêm thọ. Người trẻ thêm phúc.

Trung niên thì đại vận hưng khởi.

Trên trời ngũ tinh tiễn trăm phúc Nhân gian cửu diệu chẳng tai ương.

Tai qua phúc đến. Lớn nhỏ bình an. Cửa nhà sạch sẽ.

Trăm phúc cùng đến. Cầu được che chở. Mọi việc suôn sẻ.

Xin dâng lễ một lòng tỏ bày kính cẩn.

Giờ…năm… tháng…ngày tốt hỏa tốc phụng hành.

Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0369168366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/