Văn Hóa_Tín Ngưỡng
12/02/2022 - 6:01 PMLê Công 197 Lượt xem

KINH PHỔ MÔN 2 (tiếng Việt – Kinh Pháp môn rộng khắp – SAMANTAMUKHA PARIVARITAḤ)

 

Dịch Phạn – Hán: Tam tạng Pháp sư Cưu ma La thập
(Kiếp Diêu Tần đời Hậu Tần nước Quy Tư).
Biên dịch: Cư sĩ Phúc Tú
(Tham khảo  bản dịch của TK Thích Tuệ Hải và Cư sĩ Nguyên Thuận, Cư sĩ Huyền Thanh)

xem lại phần trên >>>

PHÁT NGUYỆN, HỒI HƯỚNG:
Hôm nay Chúng con xin vì tất cả 4 Ân, 3 cõi, Chúng sinh khắp trong Pháp giới
Nguyện tiêu trừ 3 Nghiệp chướng, chí thành Phát nguyện.
oooThứ nhất kính lễ chư Phật – Thứ 2 tuyên dương ngợi ca
Thứ 3 cúng dàng rộng khắp – Thứ tư Sám hối Nghiệp chướng
Thứ 5 vui theo Công đức – Thứ 6 thỉnh chuyển Pháp luân
Thứ 7 nguyện Phật ở đời – Thứ 8 học Phật hàng ngày
Thứ 9 thuận theo Chúng sinh – Thứ 10 Hồi hướng khắp cả.
ooo
Chúng sinh vô số, thề nguyện độ – Phiền não vô biên, thề nguyện diệt
Phúc trí vô tận, thề nguyện tu – Pháp môn vô lượng, thề nguyện học
Bồ tát vô cùng, thề nguyện hành – Đạo Phật Vô thượng, thề nguyện đắc.
Thề nguyện độ Tự tính Chúng sinh – Thề nguyện diệt Tự tính Phiền não
Thề nguyện học Tự tính Pháp môn – Thề nguyện thành Tự tính Bồ đề.
Nguyện tiêu Nghiệp chướng hết Phiền não – Chứng đắc Trí tuệ Đại Bát nhã
Tất cả Tội chướng đều tiêu trừ – Đời kiếp tu hành đạo Bồ tát.
Nguyện sinh cõi Cực lạc Phương tây – 9 phẩm hoa Sen làm cha mẹ
Hoa nở thấy Phật đã Vãng sinh – Bồ tát, Thánh hiền là bè bạn.
ooo
Công đức lễ Phật thật vô biên – Tất cả bao nhiêu đều hồi hướng
Cho khắp Chúng sinh đang chìm đắm – Sớm về cõi Cực lạc Phương tây.
Hồi hướng trang nghiêm các cõi Phật – Ở khắp 10 phương, suốt 3 thời
Hồi hướng Bồ tát, người tu Phật – Đắc Bát nhã Ba la Mật đa.
Hồi hướng Chúng sinh mắc 8 nạn – Không gốc Thiện, Nhân duyên tu tập
Cả Địa ngục, Ma quỷ, Súc sinh – Cùng vào Hội biển Phật Thanh tịnh.
Hồi hướng khắp cả 4 kiểu Sinh – Từ trứng, thai, ẩm thấp, biến hóa
Tất cả Chúng sinh trong 6 ngả – 3 bậc Thánh, 9 loài Hữu tình
Đều cùng nhau vào cửa Huyền diệu – Biển Hoa tạng Thế giới hoa Sen.
Nam mô Sa bà Thế giới Tam giới Đạo sư Tứ sinh Từ phụ Nhân Thiên Giáo chủ
Thiên bách ức Hóa thân Bản sư Hoà thượng Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)
ooo
1. Tự trở về với Phật rồi – Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.
Thấu hiểu Đại đạo Quang minh – Nguyện thề theo Phật quyết tâm không lùi. (1 lễ)o
2. Tự trở về với Pháp rồi – Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.
Tạng Kinh, Luật, Luận thuộc thông – Trí tuệ như biển hòa đồng Như lai. (1 lễ) o
3. Tự trở về với Tăng rồi – Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.
Hòa hợp tất cả 1 dòng – Không còn trở ngại, đều cùng tiến tu. (1 lễ)
000
Nguyện đem Công đức này – Ban khắp cho tất cả
Chúng con và Chúng sinh – Ðều chứng đắc đạo Phật.

000
Đệ tử Chúng con kiền thành lễ đức Quán Thế âm Bồ tát cùng hết thảy Tam bảo.
(3 lễ).

Hết 

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Thành Công

0919.168.366

Lê Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Tử vi
Chứng khoán Việt Nam
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Kinh Dịch
Thước lỗ Ban
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: 45 Muong An Kim Hai, To 1, Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919168366 - Email: nhadatleluongcong@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/